ข่าวประชาสัมพันธ์


ด่วน! ขอเชิญชวนสมาชิกลงคะแนนเลือกตั้งผู้รั้งตําแหน่งนายก อุปนายกและเหรัญญิก สมาคมพิษวิทยาแห่งประเทศไทยประจําปี 2563-2564 (10/09/2562)

ด่วน! เสนอชื่อผู้รั้งตำแหน่งนายก อุปนายก และเหรัญญิก สมาคมพิษวิทยาแห่งประเทศไทย ขยายเวลาถึง 31 กค. 2562 นี้ (12/07/2562)

เชิญส่งผลงานนวัตกรรมจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเข้าแข่งขันชิงโล่และเงินรางวัลจากสมาคมพิษวิทยาแห่งประเทศไทย (02/07/2562)

The 9th National Conference in Toxicology (NCT9) (06/06/2562)

The 9th National Conference in Toxicology (NCT9) (06/06/2562)

การแข่งขันประกวดนวัตกรรมการเรียนรู้ผ่านสื่อออนไลน์ด้านการบริโภคเพื่อสุขภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (20/07/2560)

(**New**) The 8th National Conference in Toxicology (NCT8) (06/07/2560)

Th 7th National Conference in Toxicology (NCT7) (23/06/2559)

การประชุมพิษวิทยาแห่งชาติครั้งที่ 6 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 (20/07/2558)

การประชุมพิษวิทยาแห่งชาติครั้งที่ 5 : เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของสารเคมี (Green Technology and Chemical Safety) (05/02/2556)

เลื่อนกำหนดการประชุมพิษวิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 4 (NCT4) (24/10/2554)

สมาชิกที่ไม่มีชื่อในทะเบียนรายชื่อสมาชิกให้ติดต่อ ฝ่ายเลขาธิการสมาคม (02/08/2553)

ฐานข้อมูล International Chemical Safety Cards: ICSCs (13/07/2553)

แอลกอฮอล์และฟอร์มาลดีไฮด์ (02/10/2552)

ความหมายของพิษวิทยา (01/10/2552)