ด่วน! ขอเชิญชวนสมาชิกลงคะแนนเลือกตั้งผู้รั้งตําแหน่งนายก อุปนายกและเหรัญญิก สมาคมพิษวิทยาแห่งประเทศไทยประจําปี 2563-2564

 

ดาวน์โหลด: หนังสือเชิญฯ แบบลงคะแนนเลือกตั้ง และประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อ