การประชุมพิษวิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 3: วิกฤตด้านพิษวิทยากับการพัฒนาประเทศไทย NEW!!!

     

 

   

          ขอเชิญผู้สนใจร่วมส่งบทคัดย่อของผลงานวิจัย  เพื่อนำเสนอในการประชุมในการประชุมพิษวิทยาแห่งชาติครั้งที่ 3 ด้วยวาจา หรือโปสเตอร์ ตามแบบฟอร์มที่กำหนด เพื่อลงพิมพ์ในวารสารพิษวิทยาไทย (Proceedings of the 3rd NCT)  โดยสงบทคัดย่อ พร้อมต้นฉบับเต็ม ภายในวันที่ 30 กันยายน 2553 หากประสงค์ส่งเฉพาะบทคัดย่อ ไม่ส่งต้นฉบับเต็มกำหนดภายในวันที่ 29 ตุลาคม 2553 (ขยายเวลา)  ซึ่งบทคัดย่อและต้นฉบับที่ได้รับเลือก จะต้องผ่านการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิ และกองบรรณาธิการวารสารพิษวิทยาไทย    

 

ดาวน์โหลด

 

  หลักการเหตุผล

 Abstract Form (MS-Word)

 ใบลงทะเบียน (MS-word)

 โปรแกรมการประชุม

 จม.เพื่อขออนุญาตจากต้นสังกัด

 จม.เชิญประชุมสมาชิก

 การเดินทางด้วยรถบริการจาก BTS หมอชิตไปยัง IMPACT