การเสนอชื่อผู้รั้งตำแหน่ง นายกสมาคม อุปนายกสมาคม และ เหรัญญิก สมาคมพิษวิทยาแห่งประเทศไทย

ขอให้สมาชิกตรวจสอบความถูกต้อง หากพบข้อผิดพลาดประการใด กรุณาแจ้งต่อ ประธานกรรมการสรรหา 
ผศ. ดร. เพ็ญศรี วัจฉละญาณ ทางอีเมล์ pensri.4@gmail.com หรือ เบอร์โทรติดต่อ  085 075 9997 
ภายใน 9 ตุลาคม 2564    

ทั้งนี้ได้แนบ รายนามผู้ได้รับการเสนอชื่อ และผลตอบรับการทาบทาม มาพร้อมนี้
ดูรายละเอียดได้จากลิงก์ด้านล่างนี้

ลิงก์: รายนามสมาชิกผู้มาใช้สิทธิในการเสนอชื่อผู้รั้งตำแหน่งนายกสมาคม อุปนายกสมาคม และ เหรัญญิก สมาคมพิษวิทยาแห่งประเทศไทย
 

 

ผู้ได้รับการเสนอชื่อและตอบรับ

รศ. ดร. ทรงศักดิ์ ศรีอนุชาติ
ผู้ได้รับการเสนอชื่อและตอบรับ ตำแหน่งนายกสมาคมพิษวิทยาฯ
Download CV

ศ. ดร. มาลิน อังสุรังษี
ผู้ได้รับการเสนอชื่อและตอบรับ ตำแหน่งอุปนายกสมาคมฯ
Download CV

ผศ. ดร. ฉลองขวัญ ตั้งบรรลือกาล
ผู้ได้รับการเสนอชื่อและตอบรับ ตำแหน่งอุปนายกสมาคมฯ
Download CV

รศ. สพญ. ดร.อนงค์ บิณฑวิหค
ผู้ได้รับการเสนอชื่อและตอบรับ ตำแหน่งเหรัญญิก สมาคมฯ
Download CV