cialis norge viagra pris cialis generico cialis billigt kamagra pris viagra sverige cialis sverige viagra billigt kamagra gel cialis pris levitra generika cialis schweiz viagra bestellen viagra schweiz kamagra schweiz cialis bestellen priligy kaufen kamagra schweiz

 
NEWS
EVENT & ACTIVITY
KNOWLEDGE MANAGEMENT
DOWNLOADS
MEMBER
WEBBOARD
LINKS
 
MEMBER
User:
Pwd:
  New Member
  Forgot Password
 
International Union of Toxicology
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
สถาบันโภชนาการ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
National Cancer Institute
The International Agency for Research on Cancer
Society of Toxicology
International Atomic Energy Agency
    

 
อาหารกับการป้องกันมะเร็ง: บทสรุปจากรายงานการวิจัย
รูปแบบการบริโภคอาหาร การดื่ม การออกกำลังกาย รวมทั้งส่วนประกอบของร่างกาย (bodycomposition) ที่แตกต่างกันของคนเชื้อชาติเดียวกันแต่ย้ายถิ่นพำนักไปอยู่ในภูมิภาคต่างๆ มีผลต่ออุบัติการณ์ของมะเร็งที่แตกต่างกันทั้งนี้ มีการยืนยันผลโดยการศึกษากลุ่มคนที่มีเชื้อชาติ
กรดเบนโซอิก; วัตถุกันเสียที่นิยมใช้ในอาหาร
กรดเบนโซอิกและเกลือเบนโซเอต เป็นวัตถุกันเสียที่มีประวัติการใช้มานานในปี พ.ศ.2487 (ค.ศ.1875) ได้ใช้กรดเบนโซอิกเพื่อทดแทนการใช้กรดซาลิซิลิก กรดเบนโซอิกนี้สามารถพบได้ตามธรรมชาติ เช่น ลูกพรุน แครนเบอรี่ อบเชยและกานพลู...
แคดเมียม ปัญหาจากสิ่งแวดล้อมกับการเกิดมะเร็ง
คนทั่วไปได้รับแคดเมียมจากอาหาร เพราะแคดเมียมที่ใช้ในอุตสาหกรรมแล้วกระจายอยู่ในบรรยากาศ แคดเมียมรั่วไหลจากการทำเหมือง แคดเมียมจากปุ๋ยเคมีหรือของเสียที่นำมาทำปุ๋ยหมักต่างก็ปนเปื้อนลงสู่ดิน ...
ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ 4 ระดับ
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดทำ “แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ” (Biosafety Guidelines) สำหรับการทดลองระดับห้องปฏิบัติการ...
    

 

 

 

 

 

สืบเนื่องจากการประชุม FAPA ครั้งที่ 8 ณ เมืองเซอูล ประเทศเกาหลี รศ.ดร.ประโชติ เปล่งวิทยา  นายกสมาคมเภสัชกรรมแห่งประเทศไทย ได้รับมอบหมายให้เป็นรองประธานชั่วคราว Asian Society of Toxicology ซึ่งจะจัดให้มีการประชุมใหญ่ทางพิษวิทยาที่ประเทศเกาหลีในปี 2527 ดังนั้นท่านจึงได้เชิญนักพิษวิทยาจากสถาบันต่างๆ มาประชุมเพื่อปรึกษาถึงการสร้างสถานภาพของนักพิษวิทยาในประเทศไทยขึ้น เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2525 โดยมี ผศ.ดร.พาลาภ สิงหเสนี เป็นผู้ประสานงานและเลขานุการ จากการประชุมรวม 3 ครั้งของนักพิษวิทยาจำนวน 23 ท่าน (ซึ่งเรียกว่าคณะกรรมการก่อตั้งสมาคมพิษวิทยาแห่งประเทศไทย) ได้มีความเห็นในการสร้างสถานภาพของนักพิษวิทยา  ในสาขาวิชาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมกันโดยการจัดให้มีสถาบันกลางในรูปแบบของสมาคมพิษวิทยาแห่งประเทศไทยขึ้น ...

 
Th 7th National Conference in Toxicology (NCT7)
Update and Hot Issue in Toxicology 21-22 กันยายน 2559 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (ห้อง MR218-219) บางนา กรุงเทพมหานคร
การประชุมพิษวิทยาแห่งชาติครั้งที่ 6 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558
วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2558 ที่ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร วันศุกร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2558 ที่ Windsor Suites and Convention Hotel สุขุมวิท 20 กรุงเทพมหานคร
สมาชิกที่ไม่มีชื่อในทะเบียนรายชื่อสมาชิกให้ติดต่อ ฝ่ายเลขาธิการสมาคม
ที่ email: tsthq@thaitox.org เพื่อยืนยันสถานภาพการเป็นสมาชิกของท่าน
ฐานข้อมูล International Chemical Safety Cards: ICSCs
ขอเผยแพร่ฐานข้อมูล International Chemical Safety Cards: ICSCs ฉบับภาษาไทย บนเว็บไซต์
    
 
โครงการการอบรมความรู้เกี่ยวกับการจำแนกประเภทและการติดฉลากสารเคมีที่เป็นระบบเดียวกันทั่วโลก
จัดโดยสมาคมพิษวิทยาแห่งประเทศไทย สนับสนุนโดยสภาสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย วันที่ 30-31 สิงหาคม 2553 ห้องประชุม 5209 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ถนนแจ้งวัฒนะ ปากเกร็ด นนทบุรี
THE 8th Congress of Toxicology in Developing Countries (8 CTDC)
Bangkok, Thailand September 10-14, 2012 http://www.thaitox.org/8ctdc
ภาพกิจกรรม อุปนายกสมาคมพิษวิทยาแห่งประเทศไทย และกรรมการฝ่ายทะเบียนสมาคมฯ ออกบูทประชาสัมพันธ์การประชุม The 8th Congress of Toxicology in Developing Countries (8CTDC)
คณะกรรมการสมาคมพิษวิทยาแห่งประเทศไทยออกบูทประชาสัมพันธ์การประชุม 8CTDC ในการประชุม The 5th International Congress of Asian Society of Toxicology (ASIATOX V)