โครงการการอบรมความรู้เกี่ยวกับการจำแนกประเภทและการติดฉลากสารเคมีที่เป็นระบบเดียวกันทั่วโลก

 โครงการการอบรมความรู้เกี่ยวกับการจำแนกประเภทและการติดฉลากสารเคมีที่เป็นระบบเดียวกันทั่วโลก

จัดโดยสมาคมพิษวิทยาแห่งประเทศไทย 
สนับสนุนโดยสภาสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
วันที่ 30-31 สิงหาคม 2553
ห้องประชุม  5209 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ถนนแจ้งวัฒนะ ปากเกร็ด นนทบุรี
 
 
           เมื่อ พ.ศ.2499   คณะผู้เชี่ยวชาญด้านการขนส่งสินค้าอันตราย (Committee of Experts on the Transport of Dangerous Goods) ซึ่งแต่งตั้งโดย สภาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Economic and Social Council ; ECOSOC) ได้จัดทำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าอันตราย (United Nations Recommendations on the Transport of Dangerous Goods ; UNRTDG) เพื่อใช้เป็นมาตรฐานเบื้องต้นให้ประเทศต่างๆ และองค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการออกกฎระเบียบข้อกำหนดการขนส่งสินค้าอันตราย  
 
              หากพิจารณาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าอันตรายแล้วจะพบว่า วัตถุอันตรายที่จำแนกประเภทไว้ได้คำนึงอันตรายที่เกิดจากสมบัติทางกายภาพมากกว่าความเป็นอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีเพียงประเภทที่ 6  8 และ  9 เท่านั้น นอกจากนั้น ระบบการจำแนกสารเคมียังมีอีกหลายรูปแบบ ซึ่งมีการใช้สัญลักษณ์ที่แตกต่างกัน ทำให้ยากแก่การเข้าใจที่ตรงกัน  ดังนั้น  ใน พ.ศ. 2535 องค์การสหประชาชาติ จึงได้มีการพัฒนา การจำแนกประเภทและการติดฉลากสารเคมีที่เป็นระบบเดียวกันทั่วโลก (Globally Harmonized System of Classification and  Labelling  of Chemicals ; GHS) ขึ้น ด้วยเหตุผลที่ว่า ระบบเดิมที่มีอยู่มีหลายระบบจำเป็นต้องมีการพัฒนาให้เป็นระบบเดียวกันทั่วโลก โดยการสร้างมาตรฐานที่เหมือนกันและใช้ร่วมกันในการจำแนกประเภทสารเคมี โดยคำนึงถึงอันตรายด้านกายภาพ ด้านสุขภาพ และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งจัดให้มีการสื่อสารความเป็นอันตรายซึ่ง ได้แก่ การติดฉลากบนภาชนะบรรจุและเอกสารข้อมูลความปลอดภัย (Safety Data Sheet ; SDS) เพื่อสื่อสารความเป็นอันตรายให้ครอบคลุมผู้ที่ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขนส่ง  ผู้ปฏิบัติการตอบโต้เหตุฉุกเฉิน และผู้บริโภค  โดยการดำเนินงานนี้ได้รับความอุปถัมภ์ในการประสานงานและจัดการโดยกลุ่มผู้ประสานงานภายใต้แผนงานความร่วมมือระหว่างองค์กรเกี่ยวกับการจัดการที่ถูกต้องของสารเคมี  (Interorganization  Programme for the Sound Management of Chemical ;IOMC) ซึ่งได้ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องจนเสร็จสิ้นใน พ.ศ. 2544  ซึ่งหลังจากนี้ คณะกรรมาธิการผู้เชี่ยวชาญแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการขนส่งสินค้าอันตรายและด้านการจำแนกประเภทและการติดฉลากสารเคมีให้เป็นระบบเดียวกันทั่วโลก (UNCETDG/ GHS) ได้เป็นผู้รับผิดชอบในการปรับปรุงงาน และ หลังจากการจัดทำ GHS เสร็จสิ้นแล้ว ระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีที่มีอยู่เดิมจะต้องมีการดัดแปลงหรือปรับเปลี่ยนวิธีการที่มีอยู่เดิมในการทดสอบสารเคมีให้เป็นระบบเดียวกัน 
            ในประเทศไทย การดำเนินงานของ GHS อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 โดยมีหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบควบคุมสารเคมีที่ใช้ในทางอุตสาหกรรมคือ กรมโรงงานอุตสาหกรรม สารเคมีที่ใช้ในทางการเกษตรคือ กรมวิชาการเกษตร และสารเคมีที่ใช้ในบ้านเรือนคือ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และประเทศไทยได้รับการสนับสนุนการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่อง GHS โดยวิทยากรจากประเทศญี่ปุ่น กรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบในการแปลหนังสือสีม่วงเป็นภาษาไทย และกำลังทบทวนแก้ไขการแปลเกณฑ์การจำแนกตาม GHS เพื่อนำไปใช้บังคับตามกฎหมาย  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมโรงงานอุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมปศุสัตว์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นต้น เริ่มให้ความรู้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งเจ้าหน้าที่ภาครัฐและผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ นี้ประเทศไทยกำลังจะออกกฎหมายบังคับใช้ให้ผลิตภัณฑ์ที่มีสารเคมีเป็นองค์ประกอบได้รับการจัดทำฉลากและเอกสารข้อมูลความปลอดภัยตาม GHS โดยจะบังคับใช้กับผลิตภัณฑ์ที่มีสารเคมีเดี่ยวภายใน 1 ปีและผลิตภัณฑ์ที่มีสารเคมีผสมภายใน 3 ปีหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
             จากการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคของการบังคับใช้กฎหมายนี้ในสถานประกอบการอาจสรุปได้ดังนี้ 
              1) ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในสถานประกอบการทั้งในส่วนการผลิต ควบคุมคุณภาพและฝ่ายทะเบียนผลิตภัณฑ์ยังขาดความรู้ความเข้าใจเรื่อง GHS ทั้งในภาพรวมและรายละเอียดความเป็นอันตรายทั้ง 3 ลักษณะ ทำให้การจัดทำฉลากและเอกสารข้อมูลความปลอดภัยเป็นไปได้อย่างยากลำบาก
                 2) สถานประกอบการมีความต้องการผู้เชี่ยวชาญหรือที่ปรึกษาในเรื่อง GHS โดยเฉพาะสารเคมีผสม  เกณฑ์ในการจำแนกประเภทสารเคมีด้านความเป็นอันตรายต่อสุขภาพและความเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมทางน้ำ ซึ่งต้องการผู้ที่มีพื้นฐานขององค์ความรู้ทางพิษวิทยา ที่มีความลึกซึ้งในการแปลความหมายที่มีศัพท์ทางวิชาการมากมายเมื่อทำการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต
                 3) สถานประกอบการมีความต้องการฐานข้อมูลหน่วยงานวิเคราะห์ที่จะสนับสนุนผลการทดสอบสารเคมีแก่ภาคเอกชนตาม GHS โดยเฉพาะความเป็นอันตรายทางกายภาพของสารเคมีผสม ถึง แม้ว่า GHS จะไม่เน้นการทำการทดสอบเพิ่มเติม แต่ให้ใช้ข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบันด้านความเป็นอันตรายต่อสุขภาพและความเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมทางน้ำของสารเคมีเป็นหลัก ซึ่งประเทศไทยยังขาดแคลนห้องปฎิบัติการที่ได้มาตรฐาน GLP (Good Laboratory Practice) ที่จะรับวิเคราะห์สารเคมีผสม
             จากปัญหาดังกล่าว สมาคมพิษวิทยาแห่งประเทศไทยจึงเห็นควรที่จะจัดการอบรมเจ้าหน้าที่ในสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำฉลากและเอกสารข้อมูลความปลอดภัยซึ่งทำงานในด้าน 1) การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 2) การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของสารเคมี และ 3) อาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพื่อให้มีการจัดทำฉลากและเอกสารข้อมูลความปลอดภัยตามระบบ GHS อย่างถูกต้องและสามารถเป็นแกนนำในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับโรงงานขนาดกลางและขนาดเล็กอื่นๆ ต่อไป
 
             เพื่อจัดอบรมความรู้เกี่ยวกับการจำแนกประเภทและการติดฉลากสารเคมีที่เป็นระบบเดียวกันทั่วโลก (Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals; GHS) แก่เจ้าหน้าที่ในสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำฉลากและเอกสารข้อมูลความปลอดภัยซึ่งทำงานในด้าน 1) การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 2) การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของสารเคมี และ 3) อาชีว
อนามัยและความปลอดภัย
 
 
          1. เจ้าหน้าที่ในสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำฉลากและเอกสารข้อมูลความปลอดภัยซึ่งทำงานในด้าน 1) การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 2) การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของสารเคมี และ 3) อาชีวอนามัยและความปลอดภัยได้รับความรู้ในจัดทำฉลากและเอกสารข้อมูลความปลอดภัยตามการจำแนกประเภทและการติดฉลากสารเคมีที่เป็นระบบเดียวกันทั่วโลก   
             2. เจ้าหน้าที่ในสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำฉลากและเอกสารข้อมูลความปลอดภัยซึ่งทำงานในด้าน 1) การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 2) การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของสารเคมี และ 3) อาชีวอนามัยและความปลอดภัยสามารถจัดทำฉลากและเอกสารข้อมูลความปลอดภัยตามการจำแนกประเภทและการติดฉลากสารเคมีที่เป็นระบบเดียวกันทั่วโลกอย่างถูกต้อง
             3.   เจ้าหน้าที่ในสถานประกอบการที่ผ่านการอบรมสามารถเป็นแกนนำในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับโรงงานขนาดกลางและขนาดเล็กอื่นๆ ต่อไป
            4. สมาคมพิษวิทยาสามารถเผยแพร่ความรู้พิษวิทยาที่เป็นความรู้ทางวิทยาศาสตร์สู่สังคมผ่านทางการอบรมความรู้เกี่ยวกับการจำแนกประเภทและการติดฉลากสารเคมีที่เป็นระบบเดียวกันทั่วโลก 
 
 
วันที่ 30 สิงหาคม 2553
 
เวลา                                               รายละเอียด   

09.00-9.15             พิธีเปิดการอบรม  นายกสมาคมพิษวิทยาแห่งประเทศไทย
                            รองศาสตราจารย์ ดร. ทรงศักดิ์ ศรีอนุชาต     

9.15-10.00              ความเป็นมาและสถานการณ์ ในการนำการจำแนกประเภทและการติดฉลากสารเคมี
                             ที่เป็นระบบเดียวกันทั่วโลกมาใช้ในประเทศไทย
                             ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุเทพ เรืองวิเศษ   

10.00-12.30      การจำแนกประเภทความเป็นอันตรายทางกายภาพและเคมีของสารเดี่ยวและสารผสม
                             ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุเทพ เรืองวิเศษ
  
12.30-13.30      อาหารกลางวัน   
13.30-16.30      การจำแนกประเภทความเป็นอันตรายต่อสุขภาพของสารเดี่ยวและสารผสม
                             รองศาสตราจารย์ ดร. ศริศักดิ์ สุนทรไชย  

หมายเหตุ พักรับประทานอาหารว่างระหว่างการบรรยาย
 

วันที่ 31 สิงหาคม 2553
 
เวลา                                             รายละเอียด   
09.00-10.30       การจำแนกประเภทความเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมของสารเดี่ยวและสารผสม
                              รองศาสตราจารย์ ดร. ศริศักดิ์ สุนทรไชย   
 
10.30-12.00       การจัดทำฉลากและเอกสารข้อมูลความปลอดภัยของสารเดี่ยวและสารผสม
                              รองศาสตราจารย์ ดร. ศริศักดิ์ สุนทรไชย   

12.00-13.00
      อาหารกลางวัน   

13.00-16.00             
การฝึกปฏิบัติการจัดทำฉลากและเอกสารข้อมูลความปลอดภัยของสารเดี่ยวและสารผสม
                              รองศาสตราจารย์ ดร. ศริศักดิ์ สุนทรไชย รองศาตราจารย์ ดร. อนงค์ บิณฑวิหค 
                              ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุเทพ เรืองวิเศษ อาจารย์ รจนา ชุณหบัณฑิต 
                              ดร. จินตนา ศิริวราศัย   

16.00-16.30
      อภิปรายทั่วไปและปิดการอบรม  
 
หมายเหตุ พักรับประทานอาหารว่างระหว่างการบรรยาย
 
 
 

กรุณาส่งใบสมัครกลับมาที่ อาจารย์ รจนา ชุณหบัณฑิต
สำนักงานวิจัย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ถนนพระรามหก เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
ที่  E-mail: rodjana47@hotmail.com หรือ rarch@mahidol.ac.th 
โทรสาร      02-2011483
โทรศัพท์     02-2011483 หรือ 081-4949184

                    

สมัครด่วน ! รับจำนวนจำกัด 
หมายเหตุ: การจัดลำดับผู้เข้ารับการอบรมจะถือตามวันที่ที่ได้รับอีเมล์เป็นสำคัญ ประกาศรายชื่อใน Website ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมได้ทางเว็บไซต์ของ สมาคมพิษวิทยาแห่งประเทศไทย http://www.thaitox.org วันที่ 31 กรกฎาคม 2553

 
 
ดาวน์โหลดเอกสาร