ภาพกิจกรรม อุปนายกสมาคมพิษวิทยาแห่งประเทศไทย และกรรมการฝ่ายทะเบียนสมาคมฯ ออกบูทประชาสัมพันธ์การประชุม The 8th Congress of Toxicology in Developing Countries (8CTDC)

อุปนายกสมาคมพิษวิทยาแห่งประเทศไทย ศ.ดร.มาลิน จุลศิริ และกรรมการฝ่ายทะเบียนสมาคมฯ คุณวีรยา การพานิช ออกบูทประชาสัมพันธ์การประชุม The 8th Congress of Toxicology in Developing Countries (8CTDC) ในการประชุม 7CTDC ที่ เมือง Sun City ประเทศ South Africa ระหว่างวันที่ 6-10 กันยายน พ.ศ. 2552