คณะกรรมการสมาคม

รายชื่อคณะกรรมการบริหารสมาคมพิษวิทยาแห่งประเทศไทย ประจำปี 2555-2556

  รศ.ดร. ทรงศักดิ์ ศรีอนุชาต นายกสมาคม
  ศ.ดร. มาลิน  จุลศิริ อุปนายกสมาคม
  รศ. สพ.ญ. ดร. อนงค์  บิณฑวิหค เหรัญญิก
ผศ.ดร. ชนิพรรณ  บุตรยี่ เลขาธิการ
  คุณขวัญยืน ศรีเปารยะ  นายทะเบียน
  ดร. พรทิพา พิชา  ปฎิคม
   ดร. ศุลีพร แสงกระจ่าง กรรมการวิชาการ
  สพ.ญ.เพียงใจ  คูประดินันท์  ประชาสัมพันธ์
  รศ. นพ. วินัย  วนานุกูล  กรรมการกลาง
 jintana ดร. จินตนา  ศิริวราศัย   กรรมการกลาง
  ดร. รจนา  ชุณหบัณฑิต   กรรมการกลาง
  ผศ.ดร. เพ็ญศรี  วัจฉละญาณ   กรรมการกลาง
  ดร. พนิดา  นวสัมฤทธิ์   กรรมการกลาง
ภก. สมชาย  ปรีชาทวีกิจ   กรรมการกลาง
  ดร. กุลนาถ  ทองขาว   กรรมการกลางและรองเลขาธิการ